Polityka antykorupcyjna Visa Inc.

1.0 Cel

Firma Visa Inc. wdrożyła niniejszą Politykę antykorupcyjną („Polityka”), aby zapewnić zgodność z wymogami i ograniczeniami amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (US Foreign Corrupt Practices Act), brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (UK Bribery Act) i innych obowiązujących przepisów antykorupcyjnych na całym świecie.

2.0 Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich dyrektorów, członków władz spółki, pracowników i pracowników tymczasowych („Pracowników Visa”) Visa Inc. i jej spółek zależnych („Visa” lub „Firma”).  Niniejszą Politykę należy interpretować w połączeniu z innymi zasadami, procedurami i wytycznymi Firmy, w tym z Kodeksem zachowania i etyki biznesowej i Polityką w  zakresie podróży i wydatków oraz kart zakupowych. Jednakże w zakresie, w jakim niniejsza Polityka jest bardziej restrykcyjna, zastępuje one inne obowiązujące zasady i procedury Firmy (w tym dotyczące prezentów, posiłków lub wydatków reprezentacyjnych). Niniejsza Polityka może być przetłumaczona na inne języki, ale wersja angielska pełni rolę nadrzędną względem wszelkich przekładów.

Regionalne działy ds. etyki i zgodności i działy prawne mogą opracować dla danego regionu lub kraju specjalne progi wydatków, w stosunku do których wymagane jest wcześniejsze zatwierdzenie. Regionalne działy ds. etyki i zgodności i działy prawne są w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące niniejszej Polityki i przekazywać wskazówki na temat specjalnych procedur obowiązujących na danym rynku.

3.0 Postanowienia Polityki

Firma dołoży wszelkich starań, aby prowadzić działalność w oparciu o zasady uczciwej konkurencji na rynku. Zachowywanie zgodności z niniejszą Polityką antykorupcyjną i wytycznymi w tym zakresie (Załącznik A) jest obowiązkiem wszystkich osób w Firmie. Zarząd wraz z Komisją ds. audytu i ryzyka, a także dyrektor generalny, kierownictwo wyższego szczebla oraz dyrektor ds. etyki i zgodności mają za zadanie zapewnić, że Firma spełnia najwyższe standardy prawne i etyczne w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Działalność firmy Visa będzie zgodna z literą i duchem obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.  Surowo zabrania się obiecywania, autoryzowania, oferowania, przyjmowania, domagania się lub przekazywania komukolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści majątkowej lub innej w celu wywarcia wpływu (lub w sposób, który sprawiałby takie wrażenie) na decyzje lub postępowanie takiej osoby, lub jako nagrody za niewłaściwe działanie.

Firma dołoży wszelkich starań na rzecz przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z przepisów antykorupcyjnych. Jako amerykańska korporacja notowana na giełdzie nowojorskiej, Firma podlega amerykańskiej ustawie o zagranicznych praktykach korupcyjnych (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). FCPA jest aktem prawnym zawierającym przepisy karne, które zabraniają obiecywania, autoryzowania, oferowania lub wręczania jakiejkolwiek korzyści majątkowej, bezpośrednio lub pośrednio, funkcjonariuszom publicznym spoza USA (jest to szeroki termin, który obejmuje pracowników wszystkich szczebli rządowych spoza USA, a także pracowników państwowych lub kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstw, takich jak państwowe instytucje finansowe, oraz kandydatów na stanowiska polityczne spoza USA, partie polityczne, urzędników partyjnych i publiczne organizacje międzynarodowe) w celu wywarcia wpływu na działanie lub decyzję funkcjonariusza spoza USA będącą w zakresie jego kompetencji służbowych. FCPA odnosi się także do postępowania Firmy i pracowników Visa na całym świecie. Firma podlega również wielu ustawom i regulacjom dotyczącym gratyfikacji biznesowych, które mogą być przyjmowane przez amerykańskich urzędników. Obietnica, oferta lub przekazanie prezentu, przysługi lub innej gratyfikacji funkcjonariuszowi publicznemu lub pracownikowi rządu Stanów Zjednoczonych z naruszeniem przedmiotowych przepisów może stanowić nie tylko naruszenie Polityki firmy, ale również przestępstwo.

Firma i Pracownicy Visa muszą również przestrzegać brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z 2010 roku („Ustawa antykorupcyjna”). Ustawa antykorupcyjna zabrania zarówno korumpowania urzędników państwowych, jak i przekupstwa komercyjnego. Ustawa antykorupcyjna stanowi, że przestępstwem jest oferowanie, obiecywanie lub wręczanie łapówki (co w rozumieniu niniejszej Polityki antykorupcyjnej oznacza korzyść majątkową lub inną), a także żądanie, wyrażanie zgody na przyjęcie lub zaakceptowanie łapówki lub korumpowanie zagranicznego funkcjonariusza publicznego. Firma może być również pociągnięta do odpowiedzialności za to, że nie była w stanie zapobiec korupcji podjętej w jej imieniu i jest zobowiązana do wdrożenia odpowiednich procedur w celu zapobiegania korupcji przez osoby/podmioty wykonujące usługi na rzecz lub w imieniu Firmy, w tym usługi świadczone przez spółki zależne.

Oprócz ustawy FCPA i Ustawy antykorupcyjnej Firma może podlegać innym przepisom antykorupcyjnym obowiązującym na całym świecie.  

Surowo zabrania się przekazywania lub oferowania jakiejkolwiek korzyści majątkowej Funkcjonariuszowi publicznemu lub Funkcjonariuszowi publicznemu podlegającemu przedmiotowym przepisom (zgodnie z definicją w Załączniku A) dowolnego kraju z naruszeniem przepisów antykorupcyjnych lub dokonywania nielegalnych płatności na rzecz stron trzecich, wiedząc o tym lub podejrzewając, że jakaś część zostanie zaoferowana, przekazana lub obiecana takiemu funkcjonariuszowi. Płatności przyśpieszające tok sprawy – płatności mające na celu przyśpieszenie lub zagwarantowanie wykonania rutynowych działań urzędniczych – są także zabronione.

I wreszcie, wiele przepisów antykorupcyjnych zakazuje również składania obietnic, oferowania lub przekazywania łapówek podmiotom prywatnym. Niniejsza Polityka zabrania obiecywania, autoryzowania, oferowania, przekazywania, przyjmowania, domagania się lub wręczania korzyści majątkowej lub innej jakiejkolwiek stronie trzeciej – w tym klientowi, potencjalnemu klientowi, kontrahentowi lub innemu partnerowi biznesowemu – w celu wywarcia niewłaściwego wpływu lub nagradzania decyzji biznesowych jej odbiorcy (lub sprawiając takie wrażenie).

4.0 Zakres odpowiedzialności

4.1 Właściciel polityki i programu antykorupcyjnego

Dyrektor ds. etyki i zgodności jest właścicielem Polityki i Programu i będzie zarządzał tą Polityką oraz stworzy ramy polityki obejmujące procedury, narzędzia, komunikację i szkolenia w celu wdrożenia niniejszej Polityki i osiągnięcia jej celów. Globalny dział ds. etyki i zgodności zapewnia nadzór nad corocznym szkoleniem w zakresie Polityki, którym objęty jest odpowiedni personel Visa.

4.2 Sponsor wykonawczy

Sponsorem wykonawczym w zakresie Polityki jest Radca generalny.

4.3 Nadzór nad Polityką

Komisja ds. ryzyka korporacyjnego (Corporate Risk Committee, CRC) zapewni nadzór nad niniejszą Polityką poprzez okresowe aktualizacje opracowywane przez globalny dział ds. etyki i zgodności.  

4.4 Wyjątki

Wyjątki od niniejszej Polityki muszą być uprzednio zatwierdzone przez Właściciela Polityki, Radcę prawnego ds. Polityki i komisję CRC. Właściciel Polityki będzie monitorował wszelkie wyjątki lub wyłączenia od Polityki.

5.0 Badanie naruszeń

Firma zbada wszystkie otrzymane zgłoszenia na temat wszelkich naruszeń lub podejrzeń naruszeń niniejszej Polityki i nie będzie tolerować żadnych działań odwetowych za zgłoszenia lub skargi przekazane w dobrej wierze. Kodeks zachowania i etyki biznesowej Visa chroni wszystkie osoby, które przekazują zgłoszenia lub skargi. Od Pracowników Visa oczekuje się współpracy w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających nieprawidłowości.

Wszelkie zachowania sprzeczne z niniejszą Polityką, Kodeksem zachowania i etyki biznesowej Firmy lub stosownymi przepisami prawa mogą prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, które może obejmować rozwiązanie stosunku pracy, z zastrzeżeniem lokalnych wymogów prawnych.

6.0 Weryfikacja Polityki

Właściciel Polityki jest odpowiedzialny za weryfikację Polityki co najmniej raz w roku w celu potwierdzenia, że jest ona aktualna i skutecznie realizuje określone cele biznesowe, a także za rekomendowanie komisji CRC aktualizacji zgodnie z potrzebami.

7.0  Zatwierdzanie zgodności Polityki

Niniejsza Polityka i jej procedury podlegają okresowemu zatwierdzaniu przez Globalny dział ds. etyki i zgodności i/lub Dział audytu wewnętrznego w celu określenia skuteczności ich wdrożenia i stałej zgodności z Polityką. Ustalenia z analizy i strategie działań mogą być weryfikowane we współpracy z odpowiednimi stronami zainteresowanymi. Istotne ustalenia z analizy należy zgłaszać odpowiednio do komisji CRC i/lub Zarządu lub wskazanej przez niego komisji.

8.0 Powiązane dokumenty

  • Polityka podróży i wydatków (T&E) oraz program kart zakupowych
  • Globalne wytyczne dotyczące programu kart – Podróże i wydatki oraz karty zakupowe