Innovation

Visa B2B Connect pomaga usprawnić transgraniczne płatności B2B

W ciągu ostatnich lat płatności zagraniczne dla klientów instytucjonalnych stały się jednym z kluczowych obszarów działania dla instytucji finansowych oraz banków.

By Sebastian Geldner, Dyrektor Rozwoju Biznesu Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

Sebastian Geldner, Dyrektor Rozwoju Biznesu Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

W ciągu ostatnich lat płatności zagraniczne dla klientów instytucjonalnych stały się jednym z kluczowych obszarów działania dla instytucji finansowych oraz banków. Mogą one jednak być dużo bardziej efektywne niż obecnie i nieść większy potencjał do wzrostu przychodu – zarówno dla nich, jak i ich klientów. Visa B2B Connect to bezpieczna, efektywna kosztowo i przewidywalna sieć płatnicza, która odpowiada na te potrzeby

 

Chciałbym pokazać, jak Visa B2B Connect może zmienić sposób przekazywania środków w ramach płatności międzynarodowych poprzez zredukowanie liczby podmiotów pośredniczących, a tym samym dużego prawdopodobieństwa wydłużenia procesu całej transakcji. Jest to nowoczesny system, wykorzystujący szeroki zakres API, zaprojektowanych w taki sposób, aby umożliwić pełną obsługę rozwiązań do międzynarodowych płatności biznesowych przez banki. Dostępne możliwości integracji sprawiają, że instytucje finansowe nie muszą angażować znacznych zasobów do aby włączyć Visa B2B Connect do swoich zasobów technologicznych.

Więcej o samym Visa B2B Connect piszę poniżej, jednak na początku chciałbym skupić się na tym, jakie możliwości niosą transakcje transgraniczne dla sektora bankowego oraz dlaczego obecnie działający system można przenieść na inny poziom, zarówno z punktu widzenia transaprentności rozliczeń, jak i poprawy aspektów operacyjno-kosztowych.

Dane dotyczące transgranicznych przepływów pieniężnych pokazują perspektywę wzrostu dochodów dla instytucji finansowych na przestrzeni kolejnych lat. Juniper Research ocenia, że całkowita wartość międzynarodowych płatności B2B może osiągnąć w 2022 roku nawet 35 bln dolarów, w porównaniu z 27 bln dolarów w roku 2020, gdy cały handel międzynarodowy ucierpiał z powodu pandemii COVID-19[1]. Sytuacja w Polsce także jest obiecująca. W 2019 roku eksport z naszego kraju wyniósł ponad 235 mld euro i wzrósł o 5,5% rok do roku[2]. Po silnym spadku na początku 2020 roku, wywołanym pandemią COVID-19 w czerwcu odnotowany został wzrost o 0,3%[3]. Wszystkie te elementy pokazują, że nawet pomimo znaczących zmian wywołanych przez COVID-19 jest to nadal pole potencjalnego wzrostu z punktu widzenia banków.

Obecna sytuacja – przestrzeń do znaczącego rozwoju

Ta perspektywa powinna skłonić nas wszystkich do zadania sobie podstawowego pytania, czy potencjał płatności transgranicznych jest obecnie w pełni wykorzystany i w jaki sposób potencjalnie można by go było bardziej zagospodarować. Gdy przyjrzymy się bliżej samemu systemowi, który działa obecnie, mogą się nasunąć pewne wątpliwości z tym związane. Widać potrzebę, by stał się on bardziej efektywny kosztowo i bardziej transparentny na każdym etapie procesowania transakcji.

Chciałbym też wskazać na inny element, który może wymagać zmian – obecnie dane dotyczące płatności, przepływające między kolejnymi instytucjami finansowymi nie zawsze są spójne i nie zawsze niosą pełną, wymaganą informację. Obok wpływu na efektywność procesu, te ograniczenia w komunikacji, dotyczące m.in. uzgadniania płatności, rodzą szereg problemów dla wszystkich uczestników. Dotyczy to na przykład procesów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i weryfikacji partnera biznesowego (ang. Anti-Money Laundering/Know Your Client AML/KYC). Cześć danych z nimi związanych może być utracona w procesie transakcji, między niespójnymi systemami informatycznymi występujących po drodze danej transakcji. Obecnie istniejący system może sprawić, że działające w jego ramach firmy, organizacje i instytucje będą mierzyć się niemożliwymi do przewidzenia ograniczeniami w przesyłaniu informacji. Mogą one spowodować, że podmiot, do którego trafiają środki nie będzie wiedział w momencie rozpoczęcia transakcji, jaka dokładnie kwota i kiedy trafi na jego konto.

Zcentralizowana sieć, która pozwala zoptymalizować transgraniczne transakcje biznesowe

By odpowiedzieć na te wyzwania i zwiększyć korzyści, jakie płyną z transgranicznych transakcji biznesowych, Visa stworzyła Visa B2B Connect – wysoce skalowalne rozwiązanie płatnicze niepowiązane z kartami płatniczymi. To wielostronna sieć, stworzona aby umożliwić instytucjom finansowym efektywne procesowanie transakcji transgranicznych między organizacjami takimi jak przedsiębiorstwa czy instytucje publiczne. Nasze rozwiązanie łączy w sobie przesyłanie w czasie rzeczywistym szerokiego zakresu danych dotyczących transakcji wraz z ich rozliczeniem w kluczowych dla handlu międzynarodowego walutach. Dodatkowo realizacja transakcji dla walut egzotycznych może nastąpić z wykorzystaniem zarówno posiadanego przez Bank FX, jak również poprzez zakres walut udostępnionych przez Visa.

Co istotne, sieć ta umożliwia przewidywalną wymianę środków, co dla instytucji finansowych i ich klientów oznaczać będzie poprawę efektywności procesowania samej transakcji, wyższą płynności, a także pozwala ograniczyć kosztowne utrzymanie systemów.

Podsumowując, główne korzyści płynące z rozwiązania B2B Connect to

  • Przewidywalność: w zależności od sytuacji konkretnej instytucji finansowej utrzymanie niezbędnej infrastruktury i procesów (np. operacyjnych, związanych z przestrzeganiem przepisów, środkami finansowymi i płynnością) może przekraczać 90% kosztów transakcji transgranicznych i wynosić nawet 25 dolarów za każdą transakcję[4]. W segmencie, gdzie kapitał jest w ciągłym ruchu takie dodatkowe koszty nie powinny być akceptowalne.
  • Redukcja kosztów: nawet z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury skierowanie płatności poprzez Visa B2B Connect może wiązać się ze znaczącym ograniczeniem kosztów przez instytucje finansowe. Co ważne – następuje to od początku wdrożenia, wraz ze zmniejszeniem się liczby korespondentów podczas realizacji transakcji. Obniżenie kosztów operacyjnych i korzyści ze zwiększonej płynności pojawiają się wraz ze wzrostem obecności w sieci. Dla instytucji finansowych może to oznaczać znaczące oszczędności w kosztach transgranicznych transakcji B2B.
  • Innowacje i dodatkowe możliwości: Visa B2B Connect oferuje możliwość zapewnienia dodatkowych usług, które mogą stanowić jeden z argumentów, by przyciągnąć i utrzymać klientów. Przykładowo instytucje bankowe mogą uzupełnić inne usługi płatnicze o Visa B2B Connect, wykorzystując w tym samym czasie własne stawki wymiany walut lub te oferowane przez Visa.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Visa w 2019 roku, 59% ankietowanych ocenia, że ich dochody z transakcji transgranicznych wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat dzięki szybszym płatnościom[5]. Visa B2B Connect odpowiada na to zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek.

________

[1] Juniper Research. “B2B Payments: Domestic, Cross-border & Instant Payments 2020-2025”. July 2020. https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/b2b-cross-border-payments-to-grow

[2] GUS. “Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku”. Luty 2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2019-roku,1,89.html

[3] Ministerstwo Rozwoju i Technologii. “Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w I poł. 2020 r. - komentarz MR do danych GUS”. Sierpień 2020. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-polski-w-i-pol-2020-r---komentarz-mr-do-danych-gus

[4] Badanie wykonane przez Accenture na zlecenie Visa.

[5] Survey commissioned by Visa Inc. and conducted among banks and corporates in 20 markets in June, 2019 by East & Partners.

Tag: Payment trends