Informacja o globalnej polityce prywatności Visa

¹ Podmioty stowarzyszone Visa to firmy, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez spółkę Visa U.S.A. Inc. lub jej spółkę macierzystą Visa Inc. jako właściciela – na przykład Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation oraz Verifi, Inc.

W zależności od naszych relacji i interakcji z Państwem kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych mogą obejmować:

 • dane kontaktowe – np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, nazwy profili w mediach społecznościowych i inne identyfikatory osobiste;
 • informacje o transakcjach i finansach – w tym:
  • informacje na temat Państwa karty takie jak: 16-cyfrowy numer karty płatniczej nazywany niekiedy osobistym numer konta („PAN”), powiązany identyfikator niefinansowy nazywany numerem referencyjnym konta płatniczego lub tokenem „PAR”, data ważności, kod usługi, dane weryfikacji PIN i CVV; oraz
  • informacje o Państwa transakcjach, np. data, godzina, lokalizacja, kwota transakcji, informacje o sprzedawcy; Przedmiotowe informacje mogą również obejmować dane na temat poszczególnych pozycji oraz informacje dotyczące fakturowania i wysyłki.
 • dane dotyczące relacji, takie jak Państwa preferencje dotyczące zakupów i płatności oraz inne informacje, które mogą pomóc nam zaoferować Państwu spersonalizowane treści i oferty, w tym:
  • dane demograficzne, np. przedział wiekowy, stan cywilny lub rodzinny;
  • prawdopodobieństwo, że będą Państwo zainteresowani określonymi zakupami lub wydarzeniami, a także inne wskaźniki skłonności; oraz
  • dane z profili w mediach społecznościowych oraz informacje o Państwa zainteresowaniach.
 • informacje dotyczące interakcji – obejmują informacje dotyczące Państwa interakcji z firmą Visa, takie jak:
  • informacje gromadzone podczas Państwa udziału w promocjach lub programach typu program nagród;
  • informacje o programach korzyści, w tym dane kwalifikacyjne i powiązana dokumentacja;
  • informacje gromadzone podczas Państwa kontaktu z nami, na przykład w rozmowach z działem obsługi klienta;
  • dzienniki gości;
  • informacje gromadzone w związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach sponsorowanych przez Visa, np. informacje dotyczące wyjazdów Państwa i osób towarzyszących na wydarzeniach; oraz
  • pozostałe informacje, które nam Państwo przekazują, np. pozyskiwane w celu uwierzytelnienia konsumenta (np. hasła lub pytania zabezpieczające).
 • Identyfikatory biometryczne – mogą obejmować informacje związane z rozpoznawaniem twarzy, odciski palców, kolejność naciśnięć klawiszy, pozycję przewijania oraz dane behawioralne tudzież inne schematy fizyczne, na przykład w przypadku korzystania z uwierzytelniania biometrycznego w ramach interakcji z firmą Visa lub jej klientami.
 • Dane klientów biznesowych – obejmują informacje na temat Państwa funkcji w firmie, Państwa upoważnienia do korzystania z produktów lub usług oraz do składania zamówień; szczegóły kwalifikacji klientów/dostawców; oraz pozostałe dane, które udostępniają nam Państwo w ramach relacji.
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane – wyciągamy określone wnioski i pozyskujemy elementy danych w toku analizy naszej relacji i na podstawie informacji transakcyjnych. Możemy na przykład generować dane dotyczące określonych skłonności, postaw i/lub wyników w obszarze marketingu, bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed oszustwami.
 • Informacje online i techniczne – mowa tu m.in. o informacjach dotyczących tego, jak korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, aplikacji lub reklam. Skupiamy się na elementach takich jak: adres IP, identyfikatory urządzeń, ustawienia, cechy charakterystyczne, identyfikatory reklamowe, historia przeglądania, dzienniki serwerów sieci, rejestry dzienników serwerów, rejestry dzienników aktywności, kolejność naciśnięć klawiszy i pozostałe informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii.
 • Informacje audio i wizualne – obejmują informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne lub podobne dotyczące Państwa interakcji z nami, w tym zdjęcia, obrazy wideo, nagrania z kamer przemysłowych, nagrania z centrów obsługi telefonicznej, nagrania z monitorowanych połączeń i wiadomości głosowe.
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych – obejmują: numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu i inne identyfikatory wydane przez organy państwowe, ze względu na zachowanie zgodności z przepisami lub w związku z charakterem łączącej nas relacji.
 • Dane geolokalizacyjne – mogą to być precyzyjne dane geolokalizacyjne pozyskiwane automatycznie z Państwa urządzenia mobilnego w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na ich gromadzenie.
 • Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem – obejmują informacje zawodowe i dane dotyczące zatrudnienia naszych pracowników i potencjalnych pracowników, w tym dane kandydatów do pracy oraz informacje podane w CV, np. wykształcenie czy historia zatrudnienia; informacje o kwalifikacjach i umiejętnościach wymaganych na danym stanowisku; zainteresowania i cele zawodowe; informacje gromadzone w związku ze sprawdzaniem kwalifikacji danej osoby, np. dokumentacja potwierdzająca prawa do pracy; listy polecające i referencje.
 • Dane dotyczące zgodności – obejmują dokumentację prowadzoną w celu wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; dokumentację związaną z preferencjami konsumentów, np. Państwa zgody i rezygnacje z programów marketingowych; a także dokumentację związaną z żądaniami osób, których dane dotyczą, o egzekwowanie należnych im praw.

Niektóre dane osobowe w tych kategoriach mogą być uznawane za wrażliwe dane osobowe na niektórych obszarach administracyjnych.

Możemy gromadzić dotyczące Państwa dane osobowe z różnych źródeł, w zależności od naszych relacji i interakcji z Państwem. Przykładowe źródła gromadzonych przez nas danych:

 • instytucje finansowe, wydawca karty płatniczej, sprzedawcy, agenci rozliczeniowi i inni partnerzy, w związku z korzystaniem przez Państwa z produktu płatniczego marki Visa lub gdy działamy w imieniu tych podmiotów - na przykład gdy płacą Państwo kartą Visa, zbliżając ją do terminala;
 • Państwo - np. gdy uczestniczą Państwo w programach ofertowych związanych z kartą Visa lub programach organizowanych przez naszych partnerów promocyjnych, gdy korzystają Państwo z rozwiązań Visa typu „kliknij i zapłać” lub gdy odpowiadają Państwo na pytania w naszych ankietach;
 • Państwa komputery lub urządzenia w toku interakcji z naszymi platformami, witrynami internetowymi i aplikacjami lub przy wykorzystaniu innych technologii automatycznych, np. wtedy, gdy nagrywamy połączenia z naszym centrum obsługi telefonicznej albo korzystamy z kamer przemysłowych w naszych obiektach; oraz
 • Inne strony trzecie, w tym podmioty zajmujące się agregacją danych, firmy odpowiedzialne za funkcjonowanie mediów społecznościowych i inne publicznie dostępne źródła. Ponadto informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem mogą być pozyskiwane od osób udzielających referencji lub stron trzecich, które pomagają nam prowadzić wewnętrzne postępowania wyjaśniające i weryfikację danych. Natomiast dane klientów biznesowych mogą być pozyskiwane od pracodawcy, organizatorów targów i konferencji oraz firm świadczących profesjonalne usługi.

Cel gromadzenia i udostępniania danych
Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania
(gdy jest wymagana na mocy obowiązującego prawa)
Obsługa sieci płatności elektronicznych (m.in. autoryzacja płatności, rozliczenia i rozrachunki transakcji, tokenizacja), umożliwianie wykonywania transakcji płatniczych, a także do podobnych celów takich jak uwierzytelnianie, rozstrzyganie sporów, zapobieganie oszustwom i zapewnianie bezpieczeństwa;
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • W ramach realizacji umowy, której Państwo są stroną lub wypełnienia postanowień pomiędzy Państwem a sprzedawcą, instytucją finansową albo inną jednostką która wydała kartę, w sytuacjach, w których Visa jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze lub przetwarzającym dane;
 • W celu stosowania się do przepisów prawa i regulacji, które nas obowiązują na całym świecie.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, np. w celu ochrony Państwa, nas lub innych osób przed zagrożeniami (takimi jak zagrożenia bezpieczeństwa lub oszustwa); w celu prowadzenia lub kontrolowania naszej działalności, np. w ramach weryfikacji jakości, zapewniania zgodności, skonsolidowanego raportowania i obsługi klientów; w związku z zarządzaniem transakcjami korporacyjnymi takimi jak fuzje lub przejęcia; a także z myślą o ogólnym poznawaniu i usprawnianiu naszej działalności i relacji z klientami;

Dostarczanie produktów, usług, programów, ofert lub informacji, jakich zażądają Państwo od firmy Visa, jak również realizacja powiązanych celów takich jak sprawdzenie kryteriów kwalifikacyjnych oraz obsługa klienta.
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celu stosowania się do przepisów prawa i regulacji, które nas obowiązują na całym świecie.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

Świadczenie usług klientom. Na przykład jeśli zarejestrowali się Państwo w programie lojalnościowym wydawcy karty lub sprzedawcy, będziemy przetwarzać dane transakcji za pomocą karty, aby obliczyć wysokość nagrody i dostarczać Państwu spersonalizowane oferty klienta.
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celu stosowania się do przepisów prawa i regulacji, które nas obowiązują na całym świecie.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

Obsługa rozwiązań Visa typu „Kliknij i zapłać”, w tym umożliwianie Państwu praktycznego korzystania z tych rozwiązań, tak aby mogli Państwo pozostać zalogowani na swoim urządzeniu (jeśli wybrali Państwo taką opcję), aby mogli Państwo dokonać płatności za pomocą danego rozwiązania, zintegrować je z innymi portfelami elektronicznymi (jeśli wybrali Państwo taką opcję) oraz aby mogli Państwo brać udział w programach powiązanych z korzystaniem przez Państwa z danego rozwiązania.
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celu stosowania się do przepisów prawa i regulacji, które nas obowiązują na całym świecie.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

obsługi ankiet, programów lojalnościowych, loterii, konkursów oraz wydarzeń;
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

W zależności od Państwa decyzji: dostarczanie wiadomości marketingowych, spersonalizowanych ofert oraz reklam dostosowanych do zainteresowań.
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • W celach związanych z naszymi uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, na przykład w związku z wysyłaniem wiadomości i ofert, które są dla Państwa istotne

Nawiązywanie, rozwijanie lub utrzymywanie relacji biznesowych z Państwem lub Państwa firmą
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Dane dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

Umożliwienie Państwu podjęcia u nas pracy lub nawiązania relacji kontraktowej. Ocena kandydatów na określone stanowiska, w tym z uwzględnieniem zwyczajowych celów kadrowych, zarządzania ryzykiem i kwestii zgodnościowych
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Identyfikatory biometryczne
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem
 • Dane dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celu stosowania się do przepisów prawa i regulacji, które nas obowiązują na całym świecie.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

Zrozumienie, w jaki sposób Państwo oraz inne osoby korzystają z naszych produktów, w celu prowadzenia analiz i modelowania, zdobywania ważnych dla firmy informacji oraz prowadzenia wywiadu gospodarczego oraz badań trendów ekonomicznych;
 • Choć niektóre informacje – np. informacje transakcyjne i finansowe, informacje dotyczące relacji, informacje dotyczące interakcji, informacje online i techniczne, a także informacje geolokalizacyjne można wykorzystywać do prowadzenia tych działań – rezultat końcowy nie musi stanowić danych osobowych.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

Tworzenie depersonalizowanych, zanonimizowanych lub zagregowanych zbiorów danych, które są wykorzystywane do opracowywania produktów i świadczenia usług doradczych klientom
 • Choć niektóre informacje – np. informacje transakcyjne i finansowe, informacje dotyczące relacji, informacje dotyczące interakcji, informacje online i techniczne można wykorzystywać do generowania tych zbiorów danych – rezultat końcowy nie musi stanowić danych osobowych.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.

Realizacja standardowych potrzeb biznesowych takich jak zarządzanie kontami, kontrola jakości, zarządzanie witryną internetową, ciągłość działalności i przywracanie jej po awarii, zapewnianie bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom, ład korporacyjny, sprawozdawczość i zgodność z prawem, analityka i badania, realizacja kontraktów i zarządzanie nimi, dostarczanie zamówionych produktów i usług*
 • Dane kontaktowe
 • informacje o transakcjach i finansach
 • Informacje dotyczące relacji
 • Informacje dotyczące interakcji
 • Dane klientów biznesowych
 • Informacje wywnioskowane i pozyskane
 • Informacje online i techniczne
 • Informacje audio-wizualne
 • Numery identyfikacyjne na dokumentach urzędowych
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem
 • Informacje dotyczące zgodności
 • Wykonanie zawartej z Państwem umowy, jak wskazano powyżej.
 • W celu stosowania się do przepisów prawa i regulacji, które nas obowiązują na całym świecie.
 • W celach związanych z naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem innych osób, jak wskazano powyżej.
W stosownych przypadkach możemy również przetwarzać dane osobowe za Państwa zgodą. Na przykład możemy działać na podstawie Państwa zgody, jeśli jest to wymagane na mocy prawa w związku z przekazywaniem wiadomości marketingowych.

„Standardowe potrzeby biznesowe” obejmują następujące cele biznesowe i analogiczne, w przypadku których mogą być wykorzystywane dane osobowe:

Podmioty i osoby, którym możemy ujawniać dane osobowe:

 • nasze podmioty stowarzyszone;
 • nasi usługodawcy, w związku ze świadczeniem usług na naszą rzecz;
 • instytucje finansowe, sprzedawcy, agenci rozliczeniowi i inne strony trzecie, które podlegają odpowiednim ograniczeniom w zakresie poufności i użytkowania - w związku z realizacją płatności, zarządzaniem oszustwami i ryzykiem, dostarczaniem i opracowywaniem produktów i usług oraz osiąganiem naszych standardowych potrzeb biznesowych; 
 • strony trzecie takie jak zewnętrzni partnerzy reklamowi, którzy mogą wykorzystywać dane gromadzone przy pomocy plików cookie i podobnych środków, pomagając nam w realizacji programów reklamowych online;
 • agencje rządowe;
 • agencje rekrutacyjne i osoby przekazujące referencje (w przypadku informacji zawodowych i dotyczących zatrudnienia); oraz
 • Państwa firma i jej podmioty stowarzyszone (dotyczy to danych klientów biznesowych).

Poza tym możemy ujawniać dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo, np. organom ścigania, organom regulacyjnym lub sądom, ewentualnie w prawnie dopuszczalnym zakresie, np. gdy sprzedajemy lub przekazujemy aktywa biznesowe, egzekwujemy nasze umowy, chronimy naszą własność lub nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo innych osób tudzież gdy jest to konieczne w związku z prowadzeniem audytów, zachowaniem zgodności i wdrażaniem ładu korporacyjnego.